Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest Gospodarstwo Sadownicze Zbigniew Pietrzycki, z siedzibą w 05-660 Warka, Konary 92, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 797-127-18-11, REGON 672798121. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. W celu zapewnienia prywatności danych i ich bezpieczeństwa używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Wszelkie dane osobowe Klientów traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Polityka prywatności zgodna jest z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i obowiązuje od 05.07.2018 r.

§2 Cel i zakres zbierania danych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym lub jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

e. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Klienta wolą.

4. Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@naszatlocznia.pl

6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.

7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa np. organom ścigania.

8. Administrator nie udostępniania danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyłączeniem upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§3 Pliki cookies

1. Witryna www.naszatlocznia.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Witryna Sprzedawcy wykorzystuje następujące pliki cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

4. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są przez Administratora jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.